Hoppa till innehåll

Läkare och chef

Verksamhetskvaliteten ökar när läkarkårens kompetens representeras i ledning och organisation.

Sjukvården och läkemedelsindustrin är kunskapsintensiva verksamheter, som beror av engagerade och kunniga chefer. Många läkare har inflytande över arbetsledning och arbetsfördelning i sitt dagliga arbete som specialister – en bra bakgrund för chefsuppdrag. Läkarkåren har också en bred medicinsk kunskapsbas, som ger särskilt goda förutsättningar att leda på ett sätt som värnar patientsäker vård, medicinsk metod- och kvalitetsutveckling och effektiv kunskapsspridning.

Chefskap ska vara attraktivt

För att få med läkarperspektivet i ledningen måste läkare vilja bli chefer. Läkarförbundet arbetar för att motivera och uppmuntra chefskap, och för att göra det till en naturlig och attraktiv karriärväg.

En utmanande roll

Som läkare och chef har du en unik position att driva medicinska frågor, men du måste också sätta dig in i hela verksamhetens villkor. Du leder inte bara läkare, utan olika personalgrupper med skilda förutsättningar.

Fortsätt vara medlem i ett fackförbund när du blir chef! Det är en utsatt position där behovet av stöd kan vara stort.

Var finns det stöd?

Chef och kliniskt arbete

Chefskap och kliniskt arbete ställer olika krav. Att tänka på för att kombinera dem, de flesta läkare som är verksamhetschefer arbetar också kliniskt i relativt stor utsträckning, ofta för att det är svårt att minska det kliniska arbetet.

Frågorna om klinisk verksamhet under chefskap och reaktivering när det upphör bör helst regleras i anställningsavtalet, ta upp det redan vid anställningstillfället. Även vid ett tidsbegränsat chefsförordnande med utrymme för klinisk verksamhet och en tillsvidaretjänst som läkare i botten är det bra att avtala om tid för reaktivering (och hur mycket av lönen som ska behållas när du återgår).

Chefsavtal kan se väldigt olika ut och det finns många frågor som är viktiga att diskutera. Kontakta gärna medlemsrådgivningen.

Inför ditt chefsuppdrag

Att få erbjudande om att bli chef är ett förtroende som kan kännas smickrande, men avvakta inte med de svåra frågorna om vad rollen innebär. För att få rätt förutsättningar behöver du ett tydligt beskrivet uppdrag, väldefinierade villkor, och en plan för din fortsatta yrkesutövning efter uppdragets slut.

Kom överens med arbetsgivaren om villkoren innan chefskapet inleds, och ställ följdfrågor vid rekryteringen: hur ser din roll ut, vilket ansvar innebär den och vilka befogenheter har du? Otydlighet mellan dig och uppdragsgivaren kan leda till otydlighet i din roll.

Dina mål och drivkrafter Tänk igenom vad du vill uppnå med ditt chefskap: att få inflytande över verksamheten, möjlighet att skapa bra resultat samt att få leda och utveckla andra är sådant som läkare med chefsuppdrag ofta skattar högt.

Dina drivkrafter kan ofta vara dina styrkor, men var också medveten om dina mindre starka sidor. Då kan du arbeta vidare med dem och till exempel ta fram en utbildningsplan med arbetsgivaren i samband med tillträdet.

Ditt uppdrag och dina ramar Fundera över vilka villkor som är viktiga för dig, och vad du ser som rimliga nivåer för lön, arbetstid, möjlighet till kliniskt arbete, reaktivering, utbildningsplan med mera. Vill du lägga till något i det föreslagna anställningsavtalet? En detaljerad utvecklingsplan med avstämningstidpunkter, mentorstöd eller andra stödfunktioner?

Innan du skriver på Oavsett anställningsform bör frågorna om klinisk verksamhet och reaktivering efter chefskapet regleras i anställningsavtalet. Reaktivering innebär en möjlighet att under viss tid efter chefskapet få ta igen de kliniska delar man missat, med i stort sett bibehållna förmåner.

Se till att du har klart för dig vad som förväntas av dig och inom vilka ramar du kommer att kunna arbeta. Medlemsrådgivningen kan hjälpa dig gå igenom avtalsförslaget innan du skriver på. Se även Chefsföreningens exempel på hur chefsavtal kan utformas, och Läkarförbundets exempel på VD-avtal inom privat sektor.

Läkarförbundet har tagit fram ett exempel på VD-avtal för den privata sektorn. Ibland insisterar arbetsgivaren på att inkludera lojalitetsplikt, sekretess- och konkurrensklausuler i anställningsavtalet (detta ingår inte i exemplet). Avtalet kan du ladda ner nedan.

”Att rekrytera unga läkare att bli chefer är viktigt för sjukvårdens utveckling”

Läs intervju med Peter Thorén, Verksamhetschef och överläkare i Lycksele och ledamot i Läkarförbundets Chefsförening.

Uppdraget ska vara tydligt

När du får en formell chefsbefattning ska uppdraget vara tydligt beskrivet: vilket ansvar du får för verksamheten, och vilka befogenheter och resurser du förfogar över.

Förutom personalansvar får du ofta ansvar för ekonomi, budget och verksamheten som helhet. Det ställer krav på integritet mot såväl uppdragsgivare som medarbetare.

Ledarskap och chefskap

Rollen som chef kan delas in i chefskap och ledarskap. Chefskapet handlar mer om den formella positionen och mandatet att styra, medan ledarskapet är mer relationsinriktat: hur du är som ledare, och hur du genom att bygga upp, motivera och kommunicera får gruppen att följa.

För att utöva chefskap framgångsrikt måste du ha stöd, förtroende och uttryckligt mandat från uppdragsgivaren. Chefer på mellannivå har en särskilt svår balansgång; de ska både företräda arbetsgivaren och bemöta medarbetarnas förväntningar och behov.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare