Hoppa till innehåll

Tjänstepension i privat sektor

Privata arbetsgivare kan ha olika pensionslösningar – vanligast är ITP-avtalet. Den här sidan innehåller också information för dig som är intresserad av flexpension och jobbar i privat sektor.

Olika pensionslösningar

Undersök om det finns någon avsättning till tjänstepension hos arbetsgivaren. En lösning istället för ITP kan vara avsättning av premier till försäkring i försäkringsbolag.

 • ITP 1 är ett premiebestämt avtal för födda 1979 och senare. På vissa företag tillämpas endast ITP 1 för samtliga anställda oavsett födelseår
 • ITP 2 är ett förmånsbestämt avtal för födda 1978 och tidigare, med en kompletterande premiebestämd pension, ITPK
 • ”Tiotaggarlösning” är ett individuellt anpassat alternativ till ITP2 för de som tjänar över 10 inkomstbasbelopp
 • ITP-försäkrade kan få kostnadsfri rådgivning om pension och försäkring via PTK:s rådgivningstjänst
 • Vissa privata arbetsgivare är Sobona-anslutna och tillämpar det landstingskommunala tjänstepensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL

ITP 1

Det privata tjänstepensionsavtalet ITP 1 är helt premiebestämt, och omfattar födda 1979 och senare.

Du tjänar in pension mellan 25 och 65 års ålder, och – efter överenskommelse med arbetsgivaren – vid fortsatt arbete därefter. Arbetsgivaren betalar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar däröver, utan lönetak. Premien betalas utifrån kontant utbetald bruttolön (övertidsersättning och ersättning för jour- och beredskap ingår, däremot inte kostnadsersättningar eller anställningsförmåner).

Halva premien placeras i en traditionell pensionsförsäkring hos den eller de försäkringsgivare du väljer. Resten kan du placera i en traditionell pensionsförsäkring, fondförsäkring eller hälften vardera. Du kan komplettera med återbetalningsskydd. Gör du inget val placeras premien i en traditionell pensionsförsäkring i Alecta utan återbetalningsskydd.

Normalt betalas pensionen ut från 65 års ålder. Man kan göra förtida uttag från 55 års ålder, helt eller delvis, om du slutar arbeta i motsvarande grad. Vid helt förtida uttag tillåts arbete i mindre omfattning (mindre än 8 timmar/vecka). Pensionen kan betalas livsvarigt eller under en begränsad tid på minst fem år. Mer information hittar du på PTK.se.

Skydd för efterlevande Du kan välja återbetalningsskydd (värdet av inbetalade premier går till efterlevande och utbetalas i regel under fem år) och familjeskydd (tidsbegränsad efterlevandepension där du väljer antal år och antal årliga prisbasbelopp). Mer information finns hos din valcentral.

ITP 2 + ITPK

Det privata tjänstepensionsavtalet ITP 2 är förmånsbestämt, och omfattar födda 1978 och tidigare. ITPK är en premiebestämd del.

Har du en anställning som varar längre än tre månader tjänar du in till din tjänstetid inom ITP 2. Tjänstetid tillgodoräknas från 28 års ålder fram till ingången av den månad du fyller 65 år.

Den förmånsbestämda pensionen bestäms utifrån den sista lönen (10 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp, och 32,5 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp) och i proportion till hur länge du arbetat (för hel pension krävs 30 år). Det finns begränsningsregler för löneförhöjningar de fem sista åren. Lön som avser jour- och beredskap beräknas utifrån ersättning som betalades året innan. Övertidsersättning ingår inte.

Pensionen tas normalt ut från 65 års ålder, livsvarigt, men kan betalas ut redan från 55 års ålder. ITP2 kan även tas ut under en begränsad tid, minst 5 år. Vid helt förtida uttag tillåts arbete i mindre omfattning (mindre än 8 timmar/vecka).

Om du vill sluta arbeta före 65 – avvakta helst till månaden efter fyllda 62 år, så slutbetalas premierna fram till 65 års ålder. (Förtida uttag och livsvarig utbetalning ger lägre pension per månad, då den ska räcka längre.)

ITPK

ITPK är en premiebestämd del på 2 procent av lön upp till 30 inkomstbasbelopp, där du väljer placering. Gör du inget val placeras premien i en traditionell försäkring i Alecta. ITPK kan tas ut livslångt eller under en begränsad tid, minst 2 år. Mer information finns på PTK.se.

Skydd för efterlevande

Familjepension finns automatiskt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Du kan aktivt avstå från den, vilket då gäller för all framtid även hos ny arbetsgivare. Ersättning går till make eller registrerad partner samt barn, men inte till sambo. Du kan välja återbetalningsskydd eller familjeskydd inom ITP 2.

Alternativ ITP (Tiotaggare)

Tiotaggare är ett individuellt alternativ till ITP 2 för dig som har årslön över 10 inkomstbasbelopp.

Innebörden av en ”tiotaggarlösning” är att man istället för att få en andel av sin lön i pension själv tar ansvaret för hur pengarnas förvaltas. Pensionsavtalet anpassas individuellt och efter överenskommelse med arbetsgivaren. Har du valt att gå över till en alternativ ITP kan du inte gå tillbaka till ITP 2 hos samma arbetsgivare.

Lösningen gäller för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Storleken på pensionen beror på hur premien placerats. (På lön under 7,5 inkomstbasbelopp intjänas pension enligt ITP 2.) Du väljer själv placering i traditionell försäkring eller fonder, i något av de försäkringsbolag som arbetsgivaren anlitar.

Tjänstepension för bemanningsanställda

Enligt kollektivavtalet mellan Kompetensföretagen och Sveriges läkarförbund ska bemanningsanställdas villkor motsvara privatanställdas.

Läkare som är tillsvidareanställda eller har längre visstidsanställningar på bemanningsföretag ska ha villkor motsvarande ITP. (Gäller det bisyssla överlåts till bemanningsföretaget och läkaren att utforma villkoren.) Kontrollera med arbetsgivaren om du omfattas av kollektivavtalet (eller om det finns en annan tjänstepensionslösning).

Du kan avtala bort ITP – ett undertecknat avstående ska då lämnas till Collectum för godkännande av ITP-nämnden. Det innebär att även ITP sjukpension försvinner; om du och arbetsgivaren kommer överens om en annan pensionslösning, tänk över skyddet vid sjukdom och om premier till tjänstepension ska betalas då (så kallad premiebefrielseförsäkring).

Flexpension för privatanställda läkare från 1 juli 2024

I samband med avtalsförhandlingarna 2023 mellan Almega Vårdföretagarna och Läkarförbundet infördes så kallad flexpension i avtalet. Flexpensionssystemet består av två fristående delar: dels extra avsättningar till tjänstepensionen ITP genom en successiv ökning, dels en förstärkt rätt att gå ner i tid efter 63 respektive 62 års ålder beroende på om man har ITP1 eller ITP2.

Vad är den kompletterande flexpensionspremien?

Från och med den 1 juli 2024 ska företag som omfattas av flexpension inom Vårdföretagarna betala en kompletterande flexpensionspremie. Den årliga procentuella avsättningen finansieras genom det allmänna löneutrymmet på företaget. Den kompletterande flexpensionspremien kommer successivt höjas till maximalt 2,0 % när den är fullt utbyggd, enligt följande trappa:

 • Från och med 1 juli 2024 införs premien med 0,6 %​
 • Från och med den 1 juli 2025 höjs premien med 0,4 % ​till totalt 1,0 %
 • Från och med den 1 juli 2026 höjs premien med 0,3 % ​till totalt 1,3 %
 • Från och med den 1 juli 2027 höjs premien med 0,3 % ​till totalt 1,6 %
 • Från och med den 1 juli 2028 höjs premien med 0,2 % ​till totalt 1,8 %
 • Från och med den 1 juli 2029 höjs premien med 0,2 %​ till totalt 2,0 %

Möjligt att avstå?

Arbetsgivare som omfattas av flexpensionssystemet kan låta medarbetare avstå att ingå i flexpensionen. Motsvarande procent utgår då i lön i stället. Avstående kan i så fall meddelas tidigast den 1 juli 2024 och senast 31 oktober 2024. Nyanställda kan meddela avstående tidigast på tillträdesdagen samt två månader därefter.

Ett avstående kan återtas om arbetsgivaren så medger och premien kan då avräknas mot lön. Det är upp till den enskilda läkaren och arbetsgivaren att komma överens om hur ett sådant återtagande av avstående ska se ut.

Observera att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att vare sig låta medarbetare avstå eller att låta de som har avstått återinträda i systemet.

Att tänka på inför valet

För den som avstår från flexpensionspremien – förutsatt att arbetsgivaren möjliggör ett avstående – höjs den fasta kontanta lönen vid avståendetidpunkten med motsvarande procentsats som den aktuella flexpensionspremien. De år som följer efter avståendetidpunkten föreligger ingen sådan garanti; den som avstår får därmed inte del av kommande höjningar av premien till flexpension, varken som pensionspremie eller lönehöjning. Ett avstående kan göras en gång.

Möjlighet att gå ner i arbetstid

Flexpensionssystemet innebär också en förstärkt rätt att gå ner i tid från 63 års ålder om läkaren omfattas av ITP1, eller 62 års ålder om läkaren omfattas av ITP2. Denna nedgång innebär en permanent lägre sysselsättningsgrad. Nedgången i arbetstid ska alltså vara i pensioneringssyfte. I regel är det en nedgång till 80 % som blir aktuellt.

Den förstärkta rätten innebär att det blir en lokal och central förhandling om läkaren nekas att gå ner i arbetstid.

Alternativ ITP omfattas inte av flexpensionssystemet

Många arbetsgivare inom privata vårdsektorn erbjuder så kallad alternativ ITP. Alternativ ITP regleras i individuella avtal mellan läkare och arbetsgivaren och omfattas inte av flexpensionssystemet. Läkare som har avtalat om alternativ ITP kan ta upp detta för omförhandling med arbetsgivaren och komma överens om och hur en höjning av premierna ska finansieras genom avstående av lönehöjning.

Varför införs flexpension nu?

Flexpension är inte något nytt – det är ett system som länge har byggts upp. 2016 infördes flexpension på tjänstemannasidan inom Svenskt Näringsliv – dock inte inom vård och omsorg.

Läkarnas kollektivavtalade pensionsavsättningar har därför länge legat lägre än i många andra branscher inom det privata näringslivet där flexpension tillämpas. Efter att Läkarförbundet slutit nytt pensionsavtal med Sveriges kommuner och regioner under våren 2023 har gapet i kollektivavtalade pensionsvillkor ytterligare ökat också gentemot läkare anställda inom den regionala vårdsektorn. Eftersom frågan om pensionsavsättningar i nivå med övriga branscher i den privata sektorn, men även jämfört med läkare som arbetar inom andra sektorer, är angelägen för Läkarförbundets medlemmar togs frågan åter upp i avtalsförhandlingarna 2023 tillsammans med de övriga fackliga parterna inom vårdsektorn. Resultatet blev att flexpension fördes in i kollektivavtalet med de första avsättningarna från och med 1 juli 2024.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se