Hoppa till innehåll

Tjänstepension i privat sektor

Privata arbetsgivare kan ha olika pensionslösningar – vanligast är ITP-avtalet (ITP 1 eller ITP2 + ITPK).

Undersök om det finns någon avsättning till tjänstepension hos arbetsgivaren. En lösning istället för ITP kan vara avsättning av premier till försäkring i försäkringsbolag.

  • ITP 1 är ett premiebestämt avtal för födda 1979 och senare. På vissa företag tillämpas endast ITP 1 för samtliga anställda oavsett födelseår
  • ITP 2 är ett förmånsbestämt avtal för födda 1978 och tidigare, med en kompletterande premiebestämd pension, ITPK
  • ”Tiotaggarlösning” är ett individuellt anpassat alternativ till ITP2 för de som tjänar över 10 inkomstbasbelopp
  • ITP-försäkrade kan få kostnadsfri rådgivning om pension och försäkring via PTK:s rådgivningstjänst
  • Vissa privata arbetsgivare är Sobona-anslutna och tillämpar det landstingskommunala tjänstepensionsavtalet KAP-KL eller AKAP-KL

ITP 1

Det privata tjänstepensionsavtalet ITP 1 är helt premiebestämt, och omfattar födda 1979 och senare.

Du tjänar in pension mellan 25 och 65 års ålder, och – efter överenskommelse med arbetsgivaren – vid fortsatt arbete därefter. Arbetsgivaren betalar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar däröver, utan lönetak. Premien betalas utifrån kontant utbetald bruttolön (övertidsersättning och ersättning för jour- och beredskap ingår, däremot inte kostnadsersättningar eller anställningsförmåner).

Halva premien placeras i en traditionell pensionsförsäkring hos den eller de försäkringsgivare du väljer. Resten kan du placera i en traditionell pensionsförsäkring, fondförsäkring eller hälften vardera. Du kan komplettera med återbetalningsskydd. Gör du inget val placeras premien i en traditionell pensionsförsäkring i Alecta utan återbetalningsskydd.

Normalt betalas pensionen ut från 65 års ålder. Man kan göra förtida uttag från 55 års ålder, helt eller delvis, om du slutar arbeta i motsvarande grad. Vid helt förtida uttag tillåts arbete i mindre omfattning (mindre än 8 timmar/vecka). Pensionen kan betalas livsvarigt eller under en begränsad tid på minst fem år. Mer information hittar du på PTK.se.

Skydd för efterlevande Du kan välja återbetalningsskydd (värdet av inbetalade premier går till efterlevande och utbetalas i regel under fem år) och familjeskydd (tidsbegränsad efterlevandepension där du väljer antal år och antal årliga prisbasbelopp). Mer information finns hos din valcentral.

ITP 2 + ITPK

Det privata tjänstepensionsavtalet ITP 2 är förmånsbestämt, och omfattar födda 1978 och tidigare. ITPK är en premiebestämd del.

Har du en anställning som varar längre än tre månader tjänar du in till din tjänstetid inom ITP 2. Tjänstetid tillgodoräknas från 28 års ålder fram till ingången av den månad du fyller 65 år.

Den förmånsbestämda pensionen bestäms utifrån den sista lönen (10 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 65 procent mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp, och 32,5 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp) och i proportion till hur länge du arbetat (för hel pension krävs 30 år). Det finns begränsningsregler för löneförhöjningar de fem sista åren. Lön som avser jour- och beredskap beräknas utifrån ersättning som betalades året innan. Övertidsersättning ingår inte.

Pensionen tas normalt ut från 65 års ålder, livsvarigt, men kan betalas ut redan från 55 års ålder. ITP2 kan även tas ut under en begränsad tid, minst 5 år. Vid helt förtida uttag tillåts arbete i mindre omfattning (mindre än 8 timmar/vecka).

Om du vill sluta arbeta före 65 – avvakta helst till månaden efter fyllda 62 år, så slutbetalas premierna fram till 65 års ålder. (Förtida uttag och livsvarig utbetalning ger lägre pension per månad, då den ska räcka längre.)

ITPK ITPK är en premiebestämd del på 2 procent av lön upp till 30 inkomstbasbelopp, där du väljer placering. Gör du inget val placeras premien i en traditionell försäkring i Alecta. ITPK kan tas ut livslångt eller under en begränsad tid, minst 2 år. Mer information finns på PTK.se.

Skydd för efterlevande Familjepension finns automatiskt för lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Du kan aktivt avstå från den, vilket då gäller för all framtid även hos ny arbetsgivare. Ersättning går till make eller registrerad partner samt barn, men inte till sambo. Du kan välja återbetalningsskydd eller familjeskydd inom ITP 2.

Alternativ ITP (Tiotaggare)

Tiotaggare är ett individuellt alternativ till ITP 2 för dig som har årslön över 10 inkomstbasbelopp.

Innebörden av en ”tiotaggarlösning” är att man istället för att få en andel av sin lön i pension själv tar ansvaret för hur pengarnas förvaltas. Pensionsavtalet anpassas individuellt och efter överenskommelse med arbetsgivaren. Har du valt att gå över till en alternativ ITP kan du inte gå tillbaka till ITP 2 hos samma arbetsgivare.

Lösningen gäller för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Storleken på pensionen beror på hur premien placerats. (På lön under 7,5 inkomstbasbelopp intjänas pension enligt ITP 2.) Du väljer själv placering i traditionell försäkring eller fonder, i något av de försäkringsbolag som arbetsgivaren anlitar.

Tjänstepension för bemanningsanställda

Enligt kollektivavtalet mellan Kompetensföretagen och Sveriges läkarförbund ska bemanningsanställdas villkor motsvara privatanställdas.

Läkare som är tillsvidareanställda eller har längre visstidsanställningar på bemanningsföretag ska ha villkor motsvarande ITP. (Gäller det bisyssla överlåts till bemanningsföretaget och läkaren att utforma villkoren.) Kontrollera med arbetsgivaren om du omfattas av kollektivavtalet (eller om det finns en annan tjänstepensionslösning).

Du kan avtala bort ITP – ett undertecknat avstående ska då lämnas till Collectum för godkännande av ITP-nämnden. Det innebär att även ITP sjukpension försvinner; om du och arbetsgivaren kommer överens om en annan pensionslösning, tänk över skyddet vid sjukdom och om premier till tjänstepension ska betalas då (så kallad premiebefrielseförsäkring).

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se