Hoppa till innehåll

Om du blir sjuk

Alla blir sjuka någon gång, då är det viktigt att veta vilka regler och rättigheter som gäller.

Kontakta din arbetsgivare första sjukdagen som infaller på en dag då du skulle ha arbetat. Om du är sjuk fler än 7 kalenderdagar behöver du ett intyg av läkare eller tandläkare. Arbetsgivaren får dock kräva sådant intyg även vid kortare ledighet eller för särskilda fall avstå att kräva intyg.

Vad är karensavdrag?

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Ersättning vid sjukdom

Vilken ersättning får jag när jag är sjuk från Försäkringskassan?

  • Från dag 1– 14 i sjukperioden betalar arbetsgivaren sjuklön till dig. Ersättningen motsvarar 77,6 procent av din lön. Sjuklön ska omfatta lön och andra anställningsförmåner. För dig som arbetar i region ska bundenhetsersättning för hela och schemalagda jourpass under sjuklöneperioden ingå i beräkningen utöver månadslönen
  • Från och med dag 15 – 364 betalar Försäkringskassan sjukpenning med 77,6 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) på lönedelar upp till 8 prisbasbelopp
  • Från dag 365 kan du få sjukpenning på fortsättningsnivå, den sjukpenningen är 72,75 procent av din SGI på lönedelar upp till 8 pbb.

Extra ersättning för dig med kollektivavtal Utöver sjukpenningen från Försäkringskassan ger arbetsgivaren dig en kompletterande ersättning via kollektivavtalet. Ersättningen från arbetsgivaren fungerar som en påbyggnad på sjukpenningen. Regler kring arbetsgivarens tillägg till sjukpenningen ser olika ut beroende på om du arbetar inom region, statlig eller privat sektor.

Ersättning för regions-, stats- och privatanställd

Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön stat och region

Om det är nödvändigt att under arbetstid, vid akut sjukdom eller olycksfall, gå på förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare har en arbetstagare rätt att göra det med bibehållen lön. Arbetsgivaren kan bevilja rätt till ledighet med bibehållen lön även för övriga besök inom hälso- och sjukvård.

Förlängda tjänstledighetsförmåner vid sjukdom och förlängt förordnande

AT-läkare (samt specialistkompetent läkare vid upplåten enhet som tjänstgör för begränsad tid och ST-läkare med förordnande för viss tid), som varit anställd hos offentlig arbetsgivare under sammanhängande tid om minst 180 kalenderdagar och får sjuklön enligt kollektivavtalet har rätt att fortsätta få detta om läkaren är sjuk vid anställningens slut.

Du har rätt att få din AT, BT eller ST förlängd för att uppnå legitimation eller specialistkompetens om du har varit sjuk under anställningen.

Har du flera arbetsgivare?

Om du blir sjuk kan den sammanlagda ersättningen bli lägre om du har flera deltider än om du har en heltidstjänst. Försäkringskassan ger ersättning för inkomster upp till en viss nivå, 8 pbb. För den som har inkomst som är högre än taket kan kollektivavtalen komplettera ersättningen från Försäkringskassan.

Om du har en deltidsanställning inom staten och samtidigt en inom kommun/landsting eller privat, så beräknas förmånerna enligt respektive kollektivavtalsbestämmelser – var för sig. Det betyder att om du har en sammanlagd lön från båda anställningarna som når över taken, kan ersättning vid sjukdom bli lägre, än om du tjänar motsvarande lön i en anställning.

När det gäller anställning enligt Högskoleförordningen som förenat anställda lärare/läkare utgår sjuklön som vid en hel anställning hos en arbetsgivare. Det följer av kollektivavtalen.

Vad gäller om du är sjuk och…

Dag 1 – 14 betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig.

När du varit sjuk i 14 dagar ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Ersättning som du får från Försäkringskassan räknas ut utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Det innebär att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk.

Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön.

Är du sjuk längre än 14 dagar är det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden.

Sjukanmäl dig första dagen du är sjuk. Om du studerar med studiemedel kan du när du gör en sjukanmälan hos Försäkringskassan ansöka om att få behålla studiestödet under din sjukdom.

Arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har arbetstagare rätt till sjuklön om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Vid beräkning av kvalifikationstiden skall tidigare anställningar hos samma arbetsgivare medräknas om inte tiden mellan anställningarna överstiger 14 kalenderdagar.

I kollektivavtalen på privat och offentlig sektor finns efterskydd som gör att du kan fortsätta att uppbära ersättningar i kollektivavtalet gällande sjukdom, om du är sjuk när du avslutar din anställning. Reglerna ser olika ut beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpligt för dig.

Om du blir sjuk, så kan du inte ägna semestern åt det du tänkt. Därför har du rätt att avbryta din semester. Motsvarande gäller om barnen blir sjuka under semestern. Då går det att byta semesterdagar mot tillfällig föräldrapenning.

När du blir sjuk kan du ha rätt till sjukpenning för tid då du skulle fått föräldrapenning. Du kan ha rätt till sjukpenning om du är sjuk och din förmåga att vårda barnet är nedsatt med minst 25 procent och har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om Försäkringskassan meddelar dig att du inte får mer sjukpenning måste du gå till arbetsförmedlingen första vardagen efter att du mottagit brevet från Försäkringskassan och vara aktivt arbetssökande utan förhinder. Detta krävs för att skydda din sjukpenninggrundade inkomst (SGI) för att kunna få ersättning om du blir sjukskriven igen. Om du arbetar inom landsting/region kan du i detta läge få ersättning från AFA -försäkring istället.

Som medlem hjälper vi dig att reda ut vad du har rätt till samt om du har frågor som rör sjukdom eller rehabilitering. Kontakta vår medlemsrådgivning, 08-790 35 10

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare