Hoppa till innehåll

Dygnsvila

Dygnsvila regleras från och med den 1 februari 2024 med nya regler i läkarnas kollektivavtal. Huvudregeln är att dygnsvilan ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Det innebär att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar. Hur kommer det fungera i praktiken?

Den 1 februari 2024 börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har dygnet runt-verksamhet är de som främst berörs. De nya reglerna infördes på uppmaning av EU kommissionen som noterat att kollektivavtalet för personal som jobbar i kommuner och regioner inte följer EU:s arbetstidslagstiftning.

Vad innebär kompenserande vila?

Läkarnas jour och arbetstid är en komplicerad historia med väldigt mycket regler och undantag, redan innan frågan anmäldes till EU kommissionen. Reglerna är till för att skydda läkarna så att de får en rimlig arbetsmiljö men också se till så att verksamheter som kräver specialistkompetens kan vara i gång dygnet runt.

Redan nu har läkare rätt till 11 timmars dygnsvila efter arbetspass (dvs ordinarie arbetstid, jourtid eller störning under beredskap). Det är ”vanlig” dygnsvila. Men om läkaren jobbar mer än 13 timmar i sträck så ska läkaren ha mer än 11 timmars vila efter passet. Detta kallas för kompenserande vila.

Om en läkare jobbar 20 timmar jour eller arbetar ordinarie arbetstid+ jour så ska den kompenserande vilan vara lägst 20 timmar. Dessa timmar läggs in i schemat och tas inte från läkarens jourkomp. I schemat kan inte ordinarie arbetstid läggas under den kompenserande vilan då det blir ännu fler timmars arbete. Det gör att det vissa veckor kan vara svårt att få ihop tillräckligt mycket ordinarie arbetstid eftersom tiden på kväll/natt och helg inte kan räknas in, då läkare har ordinarie arbetstid må-fre 07-21. De 40 timmarna ordinarie arbetstid som ska finnas i schemat måste läggas ut under schemaperioden.

Det gör att läkare andra veckor behöver kompensera detta med längre arbetsdagar. Om man som läkare inte vill ha längre arbetsdagar veckan efter långa jourpass så kan man behöva ta ut jourkomp för att gå hem när man brukar.

Får kompledighet läggas ut för den kompenserande vilan? 

Nej, medlemmen ska inte betala för sin ledighet - dvs använda sin kompledighet för att få den kompenserande vilan. Regelverket säger också att ordinarie arbetstid inte får läggas under den kompenserande vilan eftersom det innebär att man bryter mot regelverket med ännu fler timmars arbete. För att ta ut kompledighet förutsätts att ordinarie arbetstid ligger i schemat.


Vanliga frågor och svar

Uppdateras löpande

Kort om förändringarna i regelverket

Huvudregeln är att din dygnsvila ska vara minst elva timmar per 24-timmarsperiod och att arbete och vila ska alternera. Det innebär att den totala arbetstiden per dygn får vara maximalt 13 timmar som huvudregel. Vissa undantag från huvudregeln är möjliga att göra men dessa ska användas restriktivt.

Om undantag från huvudregeln görs ska arbetstagaren erhålla kompenserande vila för detta i efterhand. Med kompenserande vila menas att den anställde ska ges så mycket extra vila som hen har jobbat för mycket. Se mer information under avsnittet ”Kompenserande vila”

Förändringarna gäller för samtliga anställda inom region och kommun. Även hyrläkare omfattas av de nya reglerna. Det är framförallt sjukhusläkarna som påverkas av de nya reglerna, men också andra läkare som har arbetsplatser där det finns behov av bemanning dygnet runt.

EU ansåg att det befintliga kollektivavtalet inom region och kommun (som omfattar alla anställda inom sektorn) inte följer arbetstidsdirektivets regler. Om ett kollektivavtal inte uppfyller minimikraven kan det ogiltigförklaras.

Den svenska regeringen har därför gett parterna i uppdrag att förhandla fram nya regleringar om dygnsvila som bedöms leva upp till minimikraven enligt EU:s arbetstidsdirektiv.

Reglerna om dygnsvila är skyddslagstiftning. Forskningen stödjer att minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila är en viktig förutsättning för vila, återhämtning, långsiktig hälsa och möjlighet till ett hållbart yrkesliv

För övriga fackförbund träder de nya reglerna i kraft 1 oktober 2023.

Läkarförbundet har velat utreda och analysera vilka konsekvenser förändringarna kan få för läkarna och för olika verksamheter. Förhandlingarna har dragit ut på tiden och det finns ett behov av en rimlig omställningstid till de nya reglerna. Läkarförbundet och SKR är därför överens om att de nya reglerna ska gälla från och med den 1 februari 2024. De nuvarande bestämmelserna gäller fram tills dess.

Fram till den 1 februari 2024 kan schemaläggning göras enligt nuvarande bestämmelser om inte EU-kommissionen innan dess meddelar något annat. Det finns dock inga hinder att redan nu tillämpa schemaläggning med minst 11 timmars dygnsvila. Det är, och kommer fortsättningsvis vara huvudregel för dygnsvila.

De nya arbetstidsreglerna innebär för många arbetsplatser en stor omställning och arbetsgivarna har en stor utmaning framför sig att med att lösa bemanningen och schemaläggningen enligt de nya reglerna.

Det är därför Läkarförbundet i förhandlingarna med SKR kom överens om att de nya reglerna ska börja tillämpas först den 1 februari 2024. Dessutom har Läkarförbundet också förhandlat fram möjlighet till dispens och undantag i vissa typer av verksamheter där man har sett att det inte är möjligt att kunna efterfölja det nya regelverket.

Läkarförbundets bedömning är att både arbetsgivarna och ansvariga politiker kommer att behöva göra extra satsningar för att få tillämpningen av de nya reglerna att fungera.

Ja. All personal omfattas av de nya reglerna.

EU-rätt är överordnad svensk rätt vilket innebär att Sverige är skyldiga att införliva och följa EU-lagstiftningen. Det är alltså inte möjligt att säga nej till att följa EU-lagstiftning, i det här fallet arbetstidsdirektivet. Att fortsätta på de gamla reglerna hade inneburit ett brott mot EU-lagstiftningen. Då hade regeringen tvingats ingripa och lagstifta i frågan i stället. Detta skulle med all sannolikhet innebära regler som var dåligt anpassade till läkarnas arbetstider och Läkarförbundet skulle fått mycket svårt att påverka reglerna framöver.

Ja, det är möjligt efter att arbetsgivaren har förhandlat med lokala läkarföreningen om behovet av att lägga jour. Läkarnas Specialbestämmelser (jouravtal) ligger kvar som förut.

Nej, arbetsgivaren ska lägga in dygnsvilan i schemat efter du har arbetat ordinarie arbetstid+jourpass. Jourkompledighet kan läggas på annan tid.

Vad innebär de nya reglerna?

EU-kommissionen ska granska om ändringarna uppfyller direktivets krav. Först när ändringarna är godkända kan regelverket börja gälla. Om EU-kommissionen skulle anse att kollektivavtalet inte uppfyller kraven kommer parterna att behöva göra justeringar i avtalet.

Förutsatt att ändringarna godkänns kommer läkarnas scheman för 2024 att börja läggas under hösten 2023. Arbetsgivarna behöver då ta hänsyn till de nya reglerna om dygnsvila och kompenserande vila.

Ändringarna i kollektivavtalet kommer att påverka hur arbetsgivaren ska förlägga arbetstiden. Det som är nytt i och med förändringarna är att du som arbetstagare ska ges kompenserande vila om undantag görs från reglerna om 11 timmars dygnsvila eller alternerande förläggning av arbete och vila. Kravet på kompenserande vila påverkar schemaläggningen och på så vis även din arbetstid. Det kan exempelvis innebära att ditt nästkommande arbetspass börjar senare eftersom du ska ha en utökad dygnsvila om du tvingats arbeta längre på grund av att en oförutsedd händelse inträffat.

Vilka justeringar som behöver göras i förläggningen av arbetstiden kan se mycket olika ut inom olika typer av verksamheter och arbetsplatser och det gäller för arbetsgivaren att hitta en schemaläggning som passar verksamhetens och dess behov.

Undantag i avtalet

Undantag vid förläggning av ordinarie arbetstid i schema

Det är möjligt att göra undantag från regeln om 11 timmars dygnsvila i schema, det vill säga vid förläggning av ordinarie arbetstid. Dygnsvilan kan då som lägst förkortas till 9 timmar. Undantaget är planerat.

Situationen kräver förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen och förutsätter att det finns särskilda skäl och verksamhet med bemanning dygnet runt som har ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Kompenserande vila motsvarande den reducerade vilan ska läggas till efterföljande dygnsvila och vara sammanhängande. Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”.

Undantag från alternerande förläggning av arbete och vila

Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”

Undantag vid beredskap

Det är möjligt att göra undantag vid beredskap. Beredskapen i sig är planerad i schema, men störningar under beredskap ska kompenseras eftersom de bryter dygnsvilan. Undantaget ses som att oförutsedda händelser har skett.

Kompenserande vila motsvarande den totala störningstiden ska läggas till efterföljande dygnsvila och vara sammanhängande. Om det inte möjligt för medarbetaren att få ut kompenserande vila efterföljande dygnsvila och det finns objektiva skäl för detta ska det ske inom 14 dagar.

Vid beredskap flera dygn i sträck ska den kompenserande vila läggas till dygnsvilan som följer efter beredskapsperiodens slut. Vilan ska då vara 11 timmar + den sammanlagda tiden för störningarna under beredskapen. Innan en ny beredskapsperiod kan påbörjas måste först kompenserande vila för aktivt arbete under en tidigare beredskapsperiod ges. Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”.

Undantag vid oförutsedd händelse

En oförutsedd händelse är något som arbetsgivaren inte har kunnat förutse.

Kompenserande vila motsvarande den reducerade vilan ska läggas till efterföljande dygnsvila och vara sammanhängande. Om det inte möjligt för medarbetaren att få ut kompenserande vila efterföljande dygnsvila och det finns objektiva skäl för detta ska det ske inom 14 dagar. Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”

Undantag längre jourpass än 13 timmar

För verksamheter som kräver bemanning dygnet runt med ansvar för liv, hälsa och säkerhet och där det finns särskilda skäl kan jourpass vara längre än huvudregelns totala 13 timmar. Den totala jourtiden kan som högst uppgå till 20 timmar och undantaget kräver förhandling med lokal arbetstagarorganisation. Undantaget är planerat.

Den kompenserande vilan ska ges i direkt anslutning till arbetspassets slut och ska som minst motsvara den sammanlagda arbetstiden. Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”

Undantag längre ordinarie arbetstid + jour än 20 timmar (genom dispensförfarande)

I vissa särskilda verksamheter som inte klarar av att schemalägga enligt regelverket i kollektivavtalet kan dispens sökas från arbetsgivarens sida till Arbetstidsnämnden. Dispensen avser särskilt kombinationen arbete + jour och möjliggör att arbetspassen totala tid kan förlängas från 20 upp till 24 timmar. Innan det kan ske ska bland annat MBL-förhandling vara genomförd. Läs mer under avsnittet ”Dispens”.

Den kompenserande vilan ska ges i direkt anslutning till arbetspassens slut och ska som minst motsvara den sammanlagda arbetstiden som ordinarie arbetstid och jour har varat. Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”

För att få göra undantag från huvudreglerna om 11 timmars dygnsvila och alternerande förläggning av arbete och vila krävs det att det är fråga om verksamhet med bemanning dygnet runt som har ansvar för liv, hälsa och säkerhet samt att det föreligger särskilda skäl för att göra undantag. Majoriteten av de möjliga undantagen kräver förhandling med den lokala arbetstagarorganisationen. Undantag om oförutsedda händelser (inklusive störningar under beredskap) är av förklarliga skäl inte möjligt att förhandla i förväg eftersom det är något som arbetsgivaren inte har kunnat förutse.

Med särskilda skäl menas att arbetsgivaren först ska ha prövat andra möjligheter att bemanna verksamheten, till exempel att stärka bemanningen eller undersöka möjligheten att bemanna med annan arbetstagare vars dygnsvila inte inskränks av arbetet. Arbetsgivaren ska även göra en avvägning mellan verksamhetens behov av bemanning och skyddet mot att arbetstagarens dygnsvila inskränks. Undantag kan endast ske om förutsättningarna för att göra undantag är uppfyllda och ska föregås av en noggrann bedömning av behovet.

Arbetsgivaren bedömer om verksamheten ansvarar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av vilka verksamheter eller arbetstagare i verksamheten som omfattas ska göras restriktivt. Det kan exempelvis knappast vara ett helt sjukhus och all personal som omfattas. Ytterst sett kan arbetsgivarens beslut i frågan leda till en prövning i arbetstidsnämnden eller av domstol.

Viktigt att betona är också att det inte räcker med att verksamheten bedöms ansvara för liv, hälsa och säkerhet för att undantagsreglerna ska kunna användas. Det krävs även att det finns särskilda skäl i det enskilda fallet och att det är lämpligt efter en intresseavvägning av individens rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

Om en arbetsgivare önskar att förlägga jourpass och ordinarie arbetstid i anslutning till varandra, förlänga jourpassen eller tillämpa undantag om att gå ner till 9 timmars dygnsvila i en viss verksamhet ska en förhandling (enligt 11 § MBL) först genomföras. Vid förhandlingstillfället ska skälen till arbetsgivarens bedömning av behovet framgå. Det är dock viktigt att arbetsgivaren först prövat alla möjligheter att tillämpa de nya reglerna utan undantag.

Efter att förhandlingen har genomförts kan arbetsgivaren tillämpa undantagen i schemaläggning för enskilda medarbetare. När den förhandlade principen tillämpas i schemaläggning för enskild medarbetare behöver det inte förhandlas med facklig organisation.

Nej. Efter en planerad avvikelse från dygnsvila (enligt mom. 8 a) måste den anställde först ha fått sin kompenserande dygnsvila innan dygnsvilan på nytt kan inskränkas, till exempel på grund av en oförutsedd händelse.

För att kunna tillämpa ett undantag från huvudregeln förutsätts att arbetstiden inte kan förläggas på annat sätt samt att det sker i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det går alltså inte att slentrianmässigt förlägga planerade avvikelser bara för att en MBL-förhandling har genomförts.

Ja, det är det, under förutsättning att arbetsgivaren har prövat alla andra möjligheter att bemanna verksamheten. Användning av planerade undantag från bestämmelser om dygnsvila ska dock årligen följas upp och kan då diskuteras i samverkan mellan parterna på lokal nivå.

Nej, undantag från 11 timmars dygnsvila kan inte tillämpas för att klara den planerade bemanningen under semesterperioden. Semester är inte en oförutsedd händelse.

Kompenserande vila - vad innebär det?

Kompenserande vila är ett nytt begrepp i våra kollektivavtal. Syftet är att understryka viloperiod för arbetstagaren som kompensation efter utfört arbete, när dygnsvila enligt regelverket inte har kunnat ges.

Den kompenserande vilan ska förläggas olika beroende på vilket undantag som tillämpas.

Undantag vid förläggning av ordinarie arbetstid i schema

Om undantag planeras i schemat och det innebär att den sammanhängande dygnsvilan förkortas (som lägst till 9 timmar) ska den kompenserande vilan motsvara den reducerade vilan samt förläggas till efterföljande dygnsvila och vara sammanhängande

Undantag från alternerande förläggning av arbete och vila

Om undantag görs från alternerande förläggning av arbete och vila, dvs. att arbete och jour förläggs i anslutning till varandra, ska den kompenserande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassens slut och motsvara den sammanlagda tiden för arbetspassen. Maximal tillåten arbetstid för kombinationen arbete och jour är 20 timmar enligt Allmänna bestämmelser (genom dispens kan vissa särskilda verksamheter ha upp till 24 timmars total arbetstid när det gäller kombinationen arbete + jour). Läs mer under avsnittet om Dispens.

Undantag vid beredskap

Beredskap i sig är inte arbetstid enligt Arbetstidslagen. Det är störningarna som räknas som arbetstid. Störningar ses som oförutsedda händelser, det vill säga något som arbetsgivaren inte har kunnat förutse. Kompenserande vila motsvarande den totala tiden för störningar ska därför läggas till efterföljande dygnsvila och vara sammanhängande. Om det inte möjligt för medarbetaren att få ut kompenserande vila efterföljande dygnsvila och det finns objektiva skäl för detta ska det ske inom 14 dagar.

Vid beredskap flera dygn i sträck ska den kompenserande vila läggas till dygnsvilan som följer efter beredskapsperiodens slut. Vilan ska då vara 11 timmar + den sammanlagda tiden för störningarna under beredskapen. Innan en ny beredskapsperiod kan påbörjas måste först kompenserande vila för aktivt arbete under en tidigare beredskapsperiod ges.

Undantag vid oförutsedd händelse

Vid oförutsedd händelse (övertid eller störning under beredskap) ska den kompenserande vilan förläggas till efterföljande dygnsvila och vara sammanhängande. Om det inte möjligt för medarbetaren att få ut kompenserande vila vid efterföljande dygnsvila och det finns objektiva skäl för detta ska det ske inom 14 dagar.

Undantag längre jourpass än 13 timmar

Den kompenserande vilan ska ges i direkt anslutning till arbetspassets slut och ska som minst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Undantag längre ordinarie arbetstid + jour än 20 timmar (genom dispensförfarande)

I vissa särskilda verksamheter som inte klarar av att schemalägga enligt regelverket i kollektivavtalet kan dispens sökas från arbetsgivarens sida till Arbetstidsnämnden. Dispensen avser särskilt kombinationen arbete + jour och möjliggör att arbetspassen totala tid kan förlängas från 20 upp till 24 timmar. Innan det kan ske ska bland annat MBL-förhandling vara genomförd. Läs mer under avsnittet om Dispens.

Den kompenserande vilan ska ges i direkt anslutning till arbetspassens slut och ska som minst motsvara den sammanlagda arbetstiden som ordinarie arbetstid och jour har varat.

Beredskap

Enligt förbundets avtal är ordinarie arbetstid för läkare måndag-fredag kl 07-21. All annan tid är antingen jour eller beredskap.

 • Jour innebär att läkaren är på arbetsplatsen för att vid behov kunna utföra arbete omedelbart. Några begrepp som används i sammanhanget som betyder jour är primärjour och husjour.
 • Beredskap har läkaren i hemmet men med möjlighet att snabbt kunna ta sig till sin arbetsplats om behov uppstår (i de fall ett telefonsamtal eller digitalt arbete över dator inte räcker). En inställelsetid ligger normalt inom 30 minuter, men fastställs lokalt. Några begrepp som används i verksamheterna som betyder beredskap är sekundärjour och bakjour.

Arbete under jour och beredskap ska normalt inte innehålla verksamhet som är planerad i förväg.

All jourtid räknas som arbetstid enligt ATL (arbetstidslagen) och kan inte räknas in i dygnsvila. Under beredskap räknas endast aktivt arbete, alltså störningar, som arbetad tid. Övrig tid under beredskap räknas som dygnsvila, däremot kan den inte räknas som veckovila.

Ja, beredskap kan förläggas under dygnsvila. Om det sker ett avbrott i beredskapen för aktivt arbete utgör den tiden ett avbrott i dygnsvilan. Om avbrottet innebär att arbetstagarens förlagda dygnsvila blir kortare än 11 timmar ska kompenserande vila utges. Beredskap kan däremot inte förläggas under veckovila.

Ja, det är möjligt, förutsatt att du får din veckovila.

Den kompenserande vilan ska motsvara den sammanlagda tiden under beredskapen. Läs mer under avsnittet ”Kompenserande vila”.

Nej, du måste först få kompenserande vila för aktivt arbete under beredskapsperiod innan en ny sådan period kan påbörjas.

Lokala avtal

Nej, det är inte längre möjligt att träffa lokala avtal om dygnsvila och/eller alternerande vila.

Lokala kollektivavtal som innehåller regleringar om kortare dygnsvila än 11 timmar behöver omförhandlas eller sägas upp. Avtalet upphör inte automatiskt men villkor som strider mot direktivet i avtalet kan förklaras ogiltiga av domstol. I övriga delar kan avtalet ha fortsatt tillämplighet.

Arbetstidsråd och Arbetstidsnämnd

Både Arbetstidsrådet och Arbetstidsnämnden är partsammansatta funktioner där Läkarförbundet kommer att finnas med. Arbetstidsrådet ska följa upp hur de ändrade reglerna fungerar och förmedla erfarenheter. Lokala parter kommer att kunna påkalla central partsgemensam konsultation via Arbetstidsrådet för att få stöd när det gäller tillämpning av dygnsviloreglerna.

Arbetstidsnämnden ska pröva övergripande och principiella frågor och tolkningar av de förändrade reglerna. Det är Arbetstidsnämnden som tar emot och fattar beslut om dispenser vid ansökningar om att utöka antal timmar vid arbete ordinarie arbetstid + jourpass till 24 timmar.

Arbetstidsrådet består av nio representanter, varav Läkarförbundet är en av sju från arbetstagarorganisationerna. Arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har totalt två representanter.

Arbetstidsnämnden består av tre ledamöter – berörd central arbetstagarorganisation är en, SKR/Sobona en och samt en ordförande (utses gemensamt). Nämnden kan tillfälligt utökas om flera centrala arbetstagarorganisationer är berörda.

Tilläggsöverenskommelse om dispens

Dispens innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour (enligt förutsättningar i AB § 13 mom. 5) i vissa fall kan få överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. Efter en sådan arbetstidsförläggning ska kompenserande vila ges i direkt anslutning och minst motsvara den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat.

Dispens beviljas som längst för 12 månader åt gången.

Läkarförbundet och övriga fackliga organisationer förhandlade fram möjligheten då det det finns vissa verksamheter som inte klarar av att följa regelverket på grund av särskilda omständigheter, till exempel organtransporter via flyg. För att inte riskera patienters liv och hälsa har en överenskommelse om dispens träffats mellan de fackliga organisationerna och SKR/Sobona.

För att kunna bli beviljad dispens är Arbetsgivaren skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i Allmänna bestämmelser eller aktuell bilaga. Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder är möjliga. Det måste helt enkelt vara nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och därmed kräver sådan förläggning. Det är strikt verksamhetens behov som styr möjligheten till dispens. Dispensregeln ska tillämpas restriktivt.

En ansökan om dispens förutsätter att:

 • arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten på annat sätt,
 • det gäller verksamhet och uppgifter inom området liv, hälsa och säkerhet som inte kan anstå till annat tillfälle,
 • arbetsgivaren i det enskilda fallet gjort en intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen,
 • arbetsgivaren genomfört förhandling enligt MBL med berörda fackliga organisationer som fått ta del av underlag för arbetsgivarens bedömning,
 • beslut fattats av arbetsgivarens högsta ledning inom organisationen och tillställs Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut,
 • arbetsgivaren, inför beslut i centrala parters arbetstidsnämnd, kan redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt kollektivavtal ska kunna förläggas och varför det inte varit möjligt.
 • Centrala parters arbetstidsnämnd fattar beslut om att medge dispens

Att förlägga arbetstid i schema som står i strid mot kollektivavtalen innebär ett kollektivavtalsbrott. Det utgör sannolikt även ett brott mot arbetstidslagen och arbetstidsdirektivet som kan innebära utbetalning av skadestånd.

I AB § 13 mom. 8b) finns möjlighet till avvikelse från regler om dygnsvila när en oförutsedd händelse inträffar, det vill säga något som arbetsgivaren inte har kunnat planera för i den ordinarie schemaläggningen. Dispensansökan avser situationer som behöver omhändertas i den planerade arbetstidsförläggningen.

Dispensens syfte är att säkerställa bemanning i särskilt angelägna situationer när inga andra möjligheter att klara bemanningen står till buds. Även om dispens kan medges måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att säkerställa att situationer då dispens behövs minskar eller helt undanröjs. Därför beviljas dispens som längst för 12 månader åt gången.

Förläggning av arbetstid

Dygnsbryt anger tidpunkt för när dygnet inleds, det vill säga när de 24 timmarna ska börja räknas för dygsnvilan.

Dygnsbryt kan förläggas individuellt för varje arbetstagare men det ska vara samma dygnsbryt för arbetstagaren under hela beräkningsperioden (schemaperioden).

Om oförutsedd händelse har inträffat som innebär att ordinarie arbetstid hindrar en arbetstagare att uppnå sin dygnsvila ska inte kompledighet användas för att möjliggöra dygnsvilan. Arbetstagaren ska få sin vila de aktuella timmarna och inget löneavdrag får göras för dessa. Arbetsgivaren ska schemalägga på ett sådant sätt att det redan ligger inplanerad dygnsvila.

Nej, 11 timmars ordinarie dygnsvila ska rymmas inom 24-timmarsperioden men eventuell kompenserande vila kan helt eller delvis vara förlagd under nästkommande 24-timmarsperiod. Den kompenserande vilan måste dock vara sammanhängande med den ordinarie dygnsvilan.

Nej. Dygnsvila och veckovila är två fristående rättigheter. Ordinarie dygns- och veckovila ska inte överlappa varandra i tid.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får det skydd som Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv ger eftersom denne är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att samordna och hålla koll så att de inte bryter mot dygnsviloreglerna eller andra arbetstidsregler då du tar extra arbetspass i annan verksamhet hos samma arbetsgivare.

Ett arbets- eller jourpass kan som huvudregel vara max 13 timmar långt. Detta för att 11 timmars dygnsvila ska erhållas per 24-timmarsperiod. Vid tillämpning av undantag enligt mom. 8 a), dvs. att gå ner till 9 timmars dygnsvila, kan ett arbetspass teoretiskt uppgå till max 15 timmar. Vid tillämpning av undantag enligt mom. 5, dvs. att kombinera arbete och jour, kan sammanlagd tid för två dygn förläggas till 20 timmar under förutsättning att ett pass utgörs av jour och det andra av arbete. Inget av arbetspassen kan som huvudregel var för sig överskrida 13 timmar och tillsammans inte överstiga 20 timmar. Läkarförbundet och SKR har nått en överenskommelse om att det i vissa särskilda verksamheter ska vara möjligt att ha upp till 20 timmars jourtid. Den typen av undantag ska tillämpas mycket restriktivt.

Reglerna om dygnsvila är skyddslagstiftning. Forskningen stödjer att minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila är en viktig förutsättning för vila, återhämtning, långsiktig hälsa och möjlighet till ett hållbart yrkesliv. Det är alltså ingen valfrihetsfråga utan tvingande lagstiftning.

Läkarförbundet kan tyvärr inte svara på hur respektive individs schema kommer att se ut när de nya reglerna börjar att gälla. Det är arbetsgivaren som ansvarar för schemaläggningen och bemanningen. Har du frågor om schemaläggningen på din arbetsplats ska du därför prata med din arbetsgivare. Läkarförbundet anser att det är positivt att medlemmar och lokala läkarföreningar är aktiva i arbetet med utveckling av schemaläggning tillsammans med arbetsgivarrepresentanter.

Ja. All personal omfattas av de nya reglerna.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

5 juni stängt
6 juni stängt
12 juni stänger vi kl 12.00
20 juni stänger vi kl 12.00
23 juni stängt

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare