Hoppa till innehåll
Råd och stöd Etik
Läkarförbundets arbete med etiska frågor

Läkarförbundets arbete med etiska frågor

Läkare tar i sitt yrke ofta del av och hanterar personliga och känsliga uppgifter om patienter, som behöver kunna känna att de öppet och förtroendefullt kan lämna information till sin läkare. Det är därför viktigt att patienternas och allmänhetens höga förtroende för läkarkåren upprätthålls. Ett gott förtroende är en förutsättning för en god patient-läkarrelation, vilket i sin tur är nödvändigt för att bästa möjliga hälso- och sjukvård för patienterna ska kunna ges. Att läkare i sin yrkesverksamhet iakttar ett etiskt förhållningssätt är en viktig del i att upprätthålla allmänhetens förtroende.

Läkarförbundet arbetar, bland annat genom Etik- och ansvarsrådet (EAR), för att sprida kunskap om etiska regler samt för att stimulera till diskussion i och bidra till ökad medvetenhet om etiska frågor. EAR bevakar även de delar av hälso- och sjukvårdsförfattningarna som anknyter till läkarnas yrkesansvar och är beredningsorgan för Förbundsstyrelsen i etiska frågor. Rådet lämnar ofta synpunkter på remisser som kommer till förbundet.

Läkarförbundet kan lyfta etiska frågor på många olika sätt, till exempel genom tidningsartiklar, debattartiklar, intervjuer i media, deltagande i paneler och arbetsgrupper samt vid konferenser, föreläsningar och förbundsinterna eller externa möten.

Även vid förtroendevaldas och tjänstemäns direkta medlemskontakter ges ofta tillfälle till att diskutera etiska frågor och förbundets riktlinjer.

Det är positivt om även Läkarförbundets delföreningar, inklusive lokalföreningarna på lokal nivå, kan bidra till att sprida kännedom om och delta i diskussioner om etiska frågeställningar.

På internationell nivå kan Läkarförbundet lyfta principiella etiska frågor främst inom World Medical Association (WMA). Mer information om WMA finns här.

Riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt

Läkarförbundet har antagit etiska riktlinjer, som visserligen inte är juridiskt bindande, men som riktar sig till alla läkare och som läkarprofessionen anser bör gälla. I första hand handlar det om

Därutöver har Läkarförbundet uttalat sig i olika etiska frågor. Det finns även en mängd medicinsk-etiska policies från World Medical Association (WMA), där förbundet är medlem.

Hantering av överträdelser i enskilda fall

Ibland uppmärksammas händelser där det påstås eller rentav kan konstateras att enskilda läkare har brutit mot de etiska riktlinjer som Läkarförbundet anser ska gälla.

Ifall det handlar om en fråga av mer allmänt intresse kan förbundet välja att på lämpligt sätt uppmärksamma den på ett mer principiellt plan, givetvis utan att relatera till en viss händelse eller läkare. Se det inledande avsnittet ovan.

Åtgärder mot enskilda läkare

Uteslutning ur Läkarförbundet

Vid mycket allvarliga etiska överträdelser, där en medlem ”åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed också avses handlande som allvarligt skadar förtroendet för läkaryrket” (§ 17 Läkarförbundets stadgar) kan medlemmen uteslutas ur Läkarförbundet genom beslut av Förbundsstyrelsen (FS). EAR bereder då ärendet och låter den aktuelle medlemmen yttra sig. Den som blivit utesluten av FS kan, enligt stadgarna, begära att förbundets fullmäktige omprövar uteslutningsbeslutet.

Andra åtgärder mot enskilda läkare

Förutom uteslutning ur Läkarförbundet enligt ovan har förbundet inga skarpa åtgärder mot enskilda medlemmar som åsidosatt förbundets etiska riktlinjer. Läkarförbundet kan dock, normalt genom EAR, tillskriva en medlem och erinra om innehållet i de etiska riktlinjerna. Sådana medlemskontakter är inte offentliga. Förbundet kan även, då det är lämpligt, tillskriva icke-medlemmar.

Tillsyn

Läkarförbundet har inte samhällets uppdrag att vara tillsynsinstans och utövar inte systematisk tillsyn över förbundsmedlemmar eller andra läkare.

Tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal utövas i första hand av Inspektionen för vård och omsorg. IVO kan efter anmälan eller efter egeninitierad tillsyn kritisera läkare som inte arbetat enligt gällande lagstiftning. IVOs beslut kan inte överklagas.

Allvarliga fall – till exempel om en läkare visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket – kan efter anmälan från IVO prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som kan besluta om prövotid, begränsning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation. HSANs beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Brottsliga gärningar hanteras av polis, åklagare och allmän domstol.

Utöver myndigheterna har vårdgivaren ett ansvar för att värna kvaliteten i sin verksamhet. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god vård upprätthålls. Hur vårdgivarna organiserat detta arbete kan variera, men chefläkare och verksamhetschefer har ofta och bör ha centrala roller.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare