Hoppa till innehåll

Upphandling av digitala verksamhetsstöd

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling.

Upphandling

Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

Läkarnas roll i upphandling Upphandlingen av digitala lösningar sker idag ofta utan tillräcklig kunskap om verksamheten och de behov som finns i vården samt utan tillräcklig avstämning med eller medverkan från läkarkåren. Digitaliseringen sker inte sällan i fel ordning; man skaffar tekniken i form av en plattform, ett program eller en app och sedan anpassas arbetet med mera utifrån hur den fungerar och vad man kan göra med den nya tekniken. Ordningen borde istället vara att man först definierar vad man har för behov och vad man vill uppnå, sedan titta på hur man kan lösa det och först därefter skaffa den bästa teknik för ändamålet. Läkare behöver involveras tidigt i upphandlingsprocessen så att det redan vid kravställningen inför en upphandling är klart vilka behov och krav som ställs på de systemen som kan komma att bli aktuella. Inköpsprocessen

På upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer.

Bilden är en visualisering av inköpsprocessen från Upphandlingsmyndigheten, där det strategiska inslaget utgörs av kopplingen mellan inköp och i första hand styrning mot organisationens mål, övrig verksamhet, omvärld och leverantörsmarknad. Det är värt att notera att zon 2 endast är en del av den större inköpsprocessen.

Bilden visar inköpsprocessen i huvudsak sedd utifrån en inköpsfunktions perspektiv. Det är ändå viktigt att komma ihåg att ett strategiskt och framgångsrikt inköpsarbete sker i samspel mellan alla olika delar av organisationen och här spelar läkarna och den övriga vårdpersonalen en viktig roll. Pilen in i inköpsprocessen symboliserar den styrning och de uppdrag som bör vara ingången till inköpsarbetet. Detta kan bland annat omfatta olika typer av styrdokument.

Hur går upphandling till?

De olika stegen i en upphandling

 • Utforma upphandlingsdokument
 • Annonsera
 • Anbudsöppningen
 • Kvalificering av leverantören
 • Pröva och utvärdera anbudet
 • Avbryta en upphandling
 • Underrättelse
 • Teckna avtal
 • Avsluta upphandlingsprocessen

Hela processen beskrivs på upphandlingsmyndigheten webbplats.

Tidig dialog Genom dialog med potentiella leverantörer och andra marknadsaktörer får upphandlande myndigheter en bättre bild av vilka lösningar som finns eller kan utvecklas. Det kan leda till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar. På upphandlingsmyndighetens webbplats finns goda exempel på hur tidig dialog har använts

Handbok för Bättre offentlig upphandling

Denna är framtagen som stöd för lokala fackliga företrädare som deltar vid offentliga upphandlingar. Handboken innefattar upphandlingslagarna LOU, LUF och lagen om valfrihetssystem LOV, en faktadel som beskriver upphandlingsprocessen samt tips och råd till dig som är förtroendevald.

Vilka lagar styr upphandling? Reglerna för hur upphandling ska hanteras finns att läsa:

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare