Hoppa till innehåll

Läkarförbundets marknadsföringsregler

Marknadsföringsreglerna har sin grund i Läkarförbundets etiska regler. I de etiska reglerna finns de grundläggande värderingarna inom den medicinska etiken. Där anges bland annat att läkare ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

Marknadsföringsreglerna utgör ett komplement till de etiska reglerna vid marknadsföring av läkarverksamhet. Syftet är att förtroendet i patient‐läkarrelationen ska genomsyra även marknadsföringen. Marknadsföringsreglerna syftar till att garantera allmänheten god information och att upprätthålla en god och värdig anda i marknadsföringen av läkarverksamhet.

Marknadsföringsreglerna riktar sig till alla som marknadsför läkarverksamhet i Sverige och gäller lika oavsett medium. För medlem i Sveriges läkarförbund är reglerna bindande. Reglerna gäller även för juridiska personer där medlem har bestämmandeinflytande som ägare. Vidare riktar sig reglerna till alla vårdgivare, såväl offentliga som privata. Läkarförbundet anser att marknadsföring av anställda läkare ska ske enligt dessa regler även om arbetsgivaren står som avsändare.

Med marknadsföring av läkarverksamhet avses i dessa regler att någon i reklam eller på annat sätt offentligt fäster uppmärksamhet på läkares kliniska yrkesverksamhet eller produkter som har samband med denna. Även ett helt passivt saluhållande betraktas som marknadsföring.

Reglerna avser också att i tillämpliga delar vara vägledande vid sådana offentliga framträdanden av läkare – t ex i TV, press eller sociala media – som inte direkt kan betecknas som marknadsföring, men som ändå har en mer eller mindre åsyftad reklameffekt.

Juridiskt bindande regler om näringsidkares marknadsföring finns i marknadsföringslagen. Där finns bl.a. ett generellt förbud mot marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed och är otillbörlig mot konsumenter eller andra näringsidkare. Som förbjudet räknas t ex vilseledande reklam, aggressiv marknadsföring och misskreditering.

Regel 1 Grundregel – form och innehåll

Marknadsföring av läkarverksamhet ska vara saklig och korrekt samt värdig till form och innehåll.

Regel 2 Identifiering av verksamhet

Marknadsföring av läkarverksamhet ska ske så att verksamheten lätt kan identifieras. Verksamma läkare kan med fördel namnges.

Regel 3 Specialitetsangivelse

Vid marknadsföring av läkarverksamhet bör benämningen legitimerad läkare användas med angivande av specialistkompetens eller specialistkompetenser. Utöver specialistkompetens får särskild inriktning anges inom medicinskt vedertaget område. Den för vilken sådan inriktning anges ska kunna dokumentera utbildning eller erfarenhet på området. Benämningen doktor får endast anges tillsammans med uppgift om läkarlegitimation eller specialistkompetens. Vid användande av akademisk eller annan titel krävs att titeln är relevant för det marknadsförda området.

Regel 4 Undersöknings- och behandlingsmetoder

Uppgifter om undersöknings‐ och behandlingsmetoder, teknisk utrustning, medicinska termer och liknande information får anges endast om de kan bedömas vara till väsentlig ledning för den vårdsökande.

Regel 5 Marknadsföring av läkemedel m.m.

Läkare får inte medverka i marknadsföring av läkemedel riktad till allmänheten. Detsamma gäller marknadsföring av annan produkt som har samband med läkarverksamhet.

Regel 6 Tillhandahållande av sjukvårdsprodukter och marknadsföring av krediter

Försäljning av produkter för egenvård på mottagning får ske inom ramen för läkarverksamhetens medicinska inriktning, dock endast på sådant sätt att vårdsökande inte uppfattar begränsning eller yttre påverkan i sitt beslut om konsumtion.

All typ av läkarverksamhet ska vara fri från marknadsföring av krediter.

Regel 7 Kollegialitet

Vid marknadsföring av läkarverksamhet får läkare utöver angivande av specialistkompetens inte framställas som skickligare än sina kollegor.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare