Hoppa till innehåll

Tjänstepension i statlig sektor

Tjänstepensionsavtalet inom statliga sektorn heter PA 16. Avtalet är uppdelat i två olika avdelningar.

I PA 16 finns en avdelning 1 (för de födda 1988 och senare) som innehåller det premiebestämda systemet, och en avdelning 2 (för de födda 1987 eller tidigare) med det äldre systemet (som är förmånsbestämt med en mindre premiebestämd del).

  • Efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren kan även födda 1987 och tidigare omfattas av PA 16 avdelning 1, om man har mindre än 5 års intjänandetid av statlig förmånsbestämd pension sedan tidigare (eller vid särskilda omständigheter)
  • Den premiebestämda pensionen (avdelning 1) består av tre delar, med månadsvis inbetalningar från arbetsgivaren: ålderspension valbar (där du själv väljer placering), ålderspension obligatorisk och ålderspension flex

Av pensionsgrundande lön (inkluderande löneavdrag för sjukdom, föräldraledighet och graviditet) avsätts en andel vardera till de två förstnämnda (2,5 respektive 2 procent upp till 7,5 ibb per år, 20 respektive 10 procent på lönedelar däröver). Ålderspension flex är en förstärkt pensionsavsättning om ytterligare 1,5 procent av pensionsgrundande lön (exklusive ovan nämnda löneavdrag), som kan användas för att trappa ned inför pensionering.

  • För att få återbetalningsskydd måste du välja det aktivt – både när du väljer bolag och får ändrade familjeförhållanden.
  • Premierna tillgodoräknas från anställningstidpunkten till och med månaden före fyllda 67 år.
  • Sjuk- och efterlevandepension är i stort sett detsamma som i PA 03.

Äldre avtal För födda 1943 – 1987 gäller Avd II i PA16 (f.d. PA 03). Födda 1942 och tidigare omfattas av det äldre PA 91.

Avd II i PA16 är förmånsbestämd med två premiebestämda delar: individuell ålderspension och kompletterande ålderspension (Kåpan tjänste).

Den förmånsbestämda pensionen tjänas in vid tjänstgöring på minst 20 procent deltid, från 28 års ålder till 65 års ålder, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Den betalas ut från 65 års ålder, men kan tas ut från 61 (endast som helt förtida uttag). Om avgången sker i pensioneringssyfte tillgodoräknas tiden fram till 65 års ålder. Uttag kan vara livsvarigt eller fram till 65 års ålder. (Förtida uttag och livsvarig utbetalning ger lägre pension per månad, då den ska räcka längre.)

Pensionsunderlaget beräknas som genomsnittslönen under de fem sista åren före avgångsåret – maximalt 30 inkomstbasbelopp. Den faktiska pensionen blir en andel av underlaget (som beror på åldern) gånger en tidsfaktor (som växer linjärt med tjänstgöringstiden). (Andelen är cirka 60 procent mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och cirka 30 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp, tidsfaktorn är 1 efter 30 år).

Var du statligt anställd över årsskiftet 2002-2003 och är född före 1975 kan tidigare tjänstetid inom andra sektorer räknas – fyll i SPV:s blankett.

Födda 1943 – 1972 har genom övergångsbestämmelser rätt till intjänande även från första kronan upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Den individuella ålderspensionen är 2,5 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp, och tjänas in från 23 års ålder. Du väljer förvaltning och placering i endera traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring (där du även väljer fond eller låter premierna ligga i så kallad entréfond). Gör du inget val placeras premierna i en traditionell pensionsförsäkring (Kåpan ålders). Pensionen betalas ut från 65 års ålder, men förtida uttag kan göras från 61. Om avgången sker i pensioneringssyfte betalas premier fram till 65 års ålder. Pensionen är livsvarig, men kan tas ut temporärt vid förtida uttag fram till 65 års ålder. · Mer information hittar du på konsumenternas.se.

Kompletterande ålderspension (Kåpan tjänste) tjänas in från 23 års ålder med 2 procent av lönen upp till 30 inkomstbasbelopp årligen. Du kan inte välja placering. Pensionen betalas ut från 65 års ålder, men kan tas ut tidigast vid 61 års ålder (förtida uttag). Pensionen tas ut temporärt eller livsvarigt.

Tjäna in pension efter 65 Du kan numera komma överens med arbetsgivaren om att fortsätta tjäna in statlig tjänstepension upp till 67 års ålder, genom avsättningar till Kåpan Extra. Kom överens om premiens storlek – och få det skriftligt.

Växla lön till pension Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att växla en del av din lön till inbetalningar av pensionspremier. Det ger arbetsgivaren lägre sociala avgifter, vilket den anställde brukar få del av. Löneväxla inte lönedelar under 8,07 inkomstbasbelopp – då går det ut över den allmänna pensionen!

Löneväxling ska ske efter ordinarie pensionsinbetalningar. Även värdet av semesterdagar kan bytas till pension; månadslönen och därtill kopplade förmåner påverkas då inte.

Eget sparande Det finns möjlighet att ha ett eget privat pensionssparande i Kåpan Plus.

Skydd för efterlevande Om du vid ditt frånfälle omfattas av avtalet, har ålders- eller sjukpension enligt det eller får ersättning enligt trygghetsavtal, betalas pension till efterlevande vuxen i upp till 6 år – längst tills du skulle ha fyllt 75. Efterlevandeskydd finns även till barn upp till 20 års ålde

Delpension Du kan få lönekompensation vid minskad sysselsättning från 61 års ålder genom att sluta avtal om delpension med arbetsgivaren. Man måste arbeta minst 50 procent. Förmånen är 60 procent av lönebortfallet.

Fortsatt arbete med statlig tjänstepension Du kan också sluta enskild överenskommelse med arbetsgivaren om att omfattas av de allmänna statliga anställningsvillkoren även om du tar statlig tjänstepension.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se