Hoppa till innehåll

Att bli anmäld

Läkare kan bli anmälda av patienter och närstående som känner sig felaktigt bemötta i vården. Vad händer i en sådan process – och vilket stöd finns att få?

En anmälan prövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningen väger in både anmärkningen och andra aspekter som framkommer under granskningen, och utmynnar i ett beslut.

Beslutet kan rikta kritik mot vårdgivaren eller hälso- och sjukvårdspersonal. IVO kan också anmäla ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som hanterar frågor om prövotid, indragning av förskrivningsrätt och återkallelse av legitimation.

Hjälp från Läkarförbundet

Läkarförbundet ger råd och hjälp till anmälda medlemmar – men du måste själv vara delaktig i processen och lämna uppgifter om vad som hänt.

Många ärenden går att hantera på egen hand med hjälp av Läkarförbundets folder Om jag blir anmäld. Vid mer komplicerade ärenden eller uttalad kritik kan du få hjälp av Läkarförbundets jurister eller konsultationsläkare. Om du ska yttra dig till HSAN – kontakta medlemsrådgivningen så snabbt som möjligt!

Jag har blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vad händer nu och vad ska jag göra?

IVO är tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvården och har patientsäkerheten som huvudfokus.

Myndigheten hanterar tre huvudtyper av anmälningsärenden:

  • patienters och anhörigas klagomål
  • Lex Maria-anmälningar från vårdgivare
  • individärenden mot enskilda legitimerade yrkesutövare (mer ingående granskning av en enskild persons yrkesutövning)

IVOs handläggning är oftast skriftlig, men muntliga möten förekommer. Ifall IVO vill att du ska yttra dig i ett ärende kommer myndigheten att kontakta dig.

IVO-ärenden avslutas med ett skriftligt beslut, där myndigheten kan rikta kritik mot vårdgivare och/eller vårdpersonal. IVOs beslut i anmälningsärenden kan inte överklagas, men innan myndigheten beslutar om kritik ska den som avses med kritiken ges tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Förutom kritik kan IVO i allvarliga fall besluta att anmäla en legitimerad yrkesutövare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Polisanmälan och skadestånd

Det händer i sällsynta fall att läkare blir polisanmälda. Läkarförbundet biträder inte i polisärenden/brottmål. Detta eftersom förbundet inte har straffrättslig expertis och saknar möjlighet att gå in som offentlig försvarare. Läkarförbundet kan dock vid behov bistå medlemmen eller dennes ombud med sakupplysningar om förhållanden inom hälso- och sjukvården.

Skadeståndsmål mot läkare i anledning av händelser i vården är ytterst ovanliga. Så gott som alla ersättningsanspråk från patienter hanteras via den patientförsäkring som alla vårdgivare måste ha. Ifall patienten ändå skulle väcka skadeståndstalan i domstol har läkarens arbetsgivare ett s.k. principalansvar, dvs. ansvarar som huvudregel skadeståndsrättsligt för skador som arbetstagare orsakat i tjänsten. Den enskilde läkaren ansvarar personligen endast om det finns synnerliga skäl. Inom den offentliga hälso- och sjukvården finns även, som huvudregel, en skyldighet för arbetsgivaren att hjälpa arbetstagaren med biträde och rättegångskostnader i rättsprocesser om skadestånd.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se