Hoppa till innehåll

Fortbildning i avtal

Det finns inte någon lag eller föreskrift som ger läkare en uttrycklig rätt till fortbildning, eller arbetsgivare en uttrycklig skyldighet att svara för fortbildning. Våra kollektivavtal innehåller däremot skrivningar där parterna har en samsyn i frågan om kompetensutveckling och forskning i syfte att utveckla verksamheten-och läkare är naturligtvis en självklar del av verksamheten.

Det är viktigt att vi får gehör för frågan om fortbildning och att den regleras i föreskrift i framtiden inte minst för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i vården för patienten. Om förbundets ställningstagande i den delen kan man läsa i den senaste fortbildningsrapporten från Läkarförbundet ”Förutsättningar för fortbildning saknas” som publicerades i april 2023.

Bakgrund

Hälso -och sjukvårdslagen anger att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Vidare ska enligt samma lag hälso- och sjukvårdsverksamhet bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Från och med den 1 juli 2023 gäller följande förtydligande. ”Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler, de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.”  

Mot bakgrund av detta kan man argumentera i enlighet med följande – för att behövlig personal ska kunna bedriva god vård krävs det att läkare har kunnande i nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Men eftersom lagen är så vag i sin reglering kräver Läkarförbundet att läkarnas rätt till fortbildning bör regleras i föreskrift och ange att varje läkare bör ha en individuell utvecklingsplan (se rapport i april 2023). Riksdagen har även röstat igenom att se över frågan om införande av krav på kontinuerlig fortbildning inom hälso- och sjukvård den 27 april 2022.

Kollektivavtalade regler

Kommuner och regioner

De centrala parterna har gemensamt uttalat att ”lönestrukturen ska stimulera till kompetensutveckling för att individen under hela yrkeslivet ska kunna bidra till verksamhetens utveckling och att forskningsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling ska beaktas i lönebildningsprocessen". (Not: Bilaga 6 till hök 20). Däremot finns det inte några åtaganden för arbetsgivare här gällande fortbildning för läkare.

Privat sektor

Det finns olika kollektivavtal beroende på utförare.

 • För vårdgivare och läkare som omfattas av avtal med Fremia anger de centrala parterna att individuell kompetensutveckling är prioriterat och att det är viktigt att arbetsgivare avsätter erforderliga resurser för kompetens- och yrkesutveckling för respektive arbetstagare. Inom detta avtalsområde ska även en kompetens- och yrkesutvecklingsplan upprättas för arbetstagaren utifrån arbetstagarens önskemål och arbetsgivarens behov och resurser.
 • För vårdgivare som är medlemmar inom Vårdföretagarna anger det centrala avtalet inga åtaganden åt något håll.
 • För vårdgivare och läkare som omfattas av IKEM innehåller det centrala avtalet mer utförliga skrivningar om ”Kompetensutveckling i företagen” där snabb produktionsutveckling ställer krav på nya kompetenser hos berörda anställda. Här finns även flera skrivningar gällande utveckling och kompetens i det så kallade utvecklingsavtalet för avtalsområdet.
 • För läkare som omfattas av bemanningsavtalet finner man skrivningar om kompetens i själva löneavtalet. Dock inga skrivningar om fortbildning.
 • De läkare som omfattas av kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen har rätt till kompetensutveckling. Med kompetens menas här de samlade kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som gör det möjligt att utföra aktuella uppgifter i linje med de definierade målen och kraven på hur dessa ska uppnås.

Statlig sektor

Det finns reglerat i villkorsavtalet att en översiktlig plan över omfattning och förläggning av läkarens arbetsuppgifter, innefattande undervisning, handledning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, kompetensutveckling och övrigt arbete såsom ledning av viss verksamhet eller samverkan med det omgivande samhället ska finnas dokumenterat.

Övriga avtal

 • Vid individuella avtal (muntliga eller skriftliga) det vill säga om läkaren och arbetsgivaren ingår en överenskommelse om fortbildning och ser till att det finns inskrivet i själva anställningsavtalet, ja då har parterna ingått ett avtal i frågan. Och ett avtal ger bundenhet utifrån avtalslagens principer. Pacta sunt servanda – avtal skall hållas är den grundprincip som gäller. Om villkoret inte uppfylls så innebär det ett avtalsbrott. Muntliga överenskommelser är alltså lika bindande som skriftliga men kan vara svåra att driva in eller uppställa krav på utifrån det att det är svårt att visa vad som överenskommits. Det är den som påstår att en överenskommelse gäller som ska visa vad överenskommelsen innehåller.
 • Lokalt kollektivavtal kan finnas – Hör med lokalföreningen som du är medlem i om det tecknats avtal om fortbildning. Möjligheten till att ta initiativ till ett sådant avtal finns alltid. Begär en förhandling enligt 10 § MBL, ta stöd av lokalföreningen, och argumentera utifrån den gemensamma synen som parterna gett uttryck för i kollektivavtal som återges ovan.
 • Arbetsgivaren kan härutöver ha utfärdat en ensidig policy i frågan gällande fortbildning. Om så är fallet bör ni överväga att ta upp frågan om att föra in denna policy in i ett lokalt kollektivavtal för att ge en tydlighet och inramning av frågan. Eller skriv in vad som ska gälla för dig i ditt anställningsavtal.

Tips på vägen

Skriv in i det individuella anställningsavtalet vad som ska gälla avseende just din fortbildning!

Det är viktigt att ni preciserar villkoret om fortbildningen och inte uttrycker er generellt. Ange till exempel inom vilken tidsram villkoret ska uppfyllas, antal timmar, kostnad och vem som svarar för kostnaden för fortbildningen/kompetensutvecklingen, och inte minst vad händer om villkoret inte uppfylls. Dokumentation är a och o gällande denna överenskommelse.

Innan du kommer överens med din arbetsgivare är det alltså några saker du bör tänka på:

 1. Överenskommelsen ska alltid vara skriftlig.
 2. Överenskommelsen bör gälla tills vidare eller för en angiven period.
 3. Överenskommelsen ska ses över årligen utifrån en individuell fortbildningsplan.
 4. Sätt ett värde på överenskommelsen. För det fall en uppsägning sker ska värdet återföras.

Medlemsrådgivningen

Medlemsrådgivningen kan vara ett stöd i att formulera överenskommelse samt ge stöd inför förhandling lokalt. Om du idag har ett individuellt avtal som arbetsgivaren inte uppfyller villkoren i den del som gäller fortbildning – kontakta medlemsrådgivningen för en saklig genomgång av just dina förutsättningar och råd för att gå vidare. Brott mot avtal individuella eller kolletivavtalsbrott har olika hanteringsordning och det går vi då igenom med dig vid en kontakt.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare