Hoppa till innehåll

Arbetsmarknaden

Läkarkompetens efterfrågas på många håll. Men var är behoven störst idag? Hur blir det framöver?

Läkare har många karriärvägar och flera val att göra: specialitet, arbetsgivare, om man vill ägna sig åt forskning eller vara chef. Hur planerar du?

Genom läkarkarriären ställs du inför ett antal vägval. Det finns ingen given karta att följa – alla har sin egen väg att gå – men vår frågelista för karriärplanering kan hjälpa dig på vägen.

Inspiration och kontakter Du som är medlem bjuds in till kurser och seminarier om karriärutveckling. Läkartidningen och Läkarförbundet arrangerar gemensamma karriärkvällar runt om i landet för att ge inspiration och arbetsgivarkontakter.

Sverige är ett av de OECD-länder som har högst läkartäthet. En undersökning från 2017 visar att Sverige har fler läkare per 1000 invånare än genomsnittet för OECD.

Behov

Behovet av specialistläkare är i dagsläget större än tillgången. Det gäller till exempel basspecialiteterna allmänmedicin, akutsjukvård, geriatrik, patologi och cytologi samt psykiatri.

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för läkare på kort sikt är i obalans, då behovet av erfarna specialistläkare är större än tillgången. Statistiska centralbyrån, (SCB), bedömer dock att arbetsmarknaden för läkare på lång sikt kommer att stabiliseras. Utökningen av antalet platser på läkarutbildningen samt den förväntade invandringen av läkare beräknas kunna möta de förväntade pensionsavgångarna.

Läs mer i Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6638.pdf

Karriärplanering

Vad du har för mål med karriären är en stor och ibland svår fråga, men att göra en långsiktig karriärplan innebär att göra upp en plan för var du är och vart du vill komma. Fundera på delfrågorna var för sig: Vad kan du? Vad gör du idag? Vad vill du? Hur kommer du dit?

Hur tar man reda på vad man vill? Vår frågelista för karriärplanering är ett bra stöd. Ibland kan det vara bra att ta hjälp. Det finns till exempel coacher för karriärplanering. Kvaliteten på coachningen kan dock skifta. Sätt upp ett tydligt mål och gör en referenstagning på olika coacher – personkemin är viktig.

Hållpunkter i karriären

Det finns en rad vägval genom läkarkarriären som förtjänar sin egen diskussion. Till exempel kan du redan som student, efter T9, vikariera som underläkare. De tre huvudstegen är; examen, legitimation och specialistkompetens. Legitimationen är grunden för din yrkeskarriär om du vill arbeta kliniskt, inom alla sektorer och för att bli specialist.

Specialitetsvalet Vissa specialiteter ger breda arbetsfält, andra är smalare vad gäller arbetsgivare och/eller möjlighet till forskning eller företagande. Välj efter intresse, förmåga, innehåll samt arbetsmarknad. Kontakta specialitetsföreningarnas företrädare inför ditt val för mer information om bland annat arbetsinnehåll, karriärmöjligheter, kompetensutveckling och ledarskap. De vägval du gör kommer att påverka din fortsatta karriär och dina valmöjligheter.

Specifika karriärval:

Att reaktivera klinisk kompetens

När man går tillbaka till arbetet efter andra uppdrag, utan patientkontakt, kan du behöva reaktivera din kliniska kompetens. Många läkare gör uppehåll från kliniskt arbete under perioder till exempel på grund av fackliga eller politiska uppdrag, chefsuppdrag, forskning, föräldraledighet eller studier. När du återgår är det viktigt att stämma av och kanske uppdatera din kliniska kompetens för bland annat patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Reaktiveringsplanen

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att planera en lämplig reaktivering. Helst bör man i samråd, redan innan uppehållet, ta fram en plan för var och när den ska förläggas, hur lång den ska vara samt vilken fortbildning som ska ingå. De här frågorna kan med fördel nämnas redan i anställningsavtalet. Arbetsgivarens inställning kan påverkas av frånvarons art.

Hur lång en reaktivering bör vara beror på specialiteten och frånvarons längd, en månad per års frånvaro  är ett gångbart riktmärke. Det kan vara bra att genomföra reaktiveringen helt eller delvis på andra kliniker än hemmakliniken. Kontakta gärna medlemsrådgivningen för individuella råd.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare